Asukkaalle

Yhteistyötoimikuntaan ehdokkaaksi vuodelle 2025

Yhteistyötoimikunta:

 • Käsittelee koko Sivakan asuntokantaa koskevia yhteishallintoasioita.
 • Toimikausi kalenterivuosi. Nyt valitaan jäsenet vuodelle 2025.
 • Koostuu 6-12:sta yhdyshenkilöstä
 • Kokoontuu noin kerran kuukaudessa, vähintään 6 kertaa vuodessa klo 17 🡪
 • Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.
 • Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja valvojan
 • Kokouksiin osallistuu jäsenten lisäksi Sivakan henkilökuntaa mm. toimitusjohtaja.

Mitä yhteistyötoimikunnan jäseneltä edellytetään?

 • Sivakan asukastoiminnan tuntemista.
 • Vastuullisuutta ja luotettavuutta sekä vuorovaikutustaitoja.
 • Mahdollisuutta osallistua kokouksiin paikan päällä sekä mahdollisuutta sitoutua toimintaan toimikauden ajaksi.
 • Kykyä tuoda asukkaiden näkemykset rohkeasti esille kokouksissa.

Mikä yhteistyötoimikunta on?

Sivakka tekee yhteistyötä asukkaiden kanssa ja asukkaiden näkökulmat halutaan huomioida päätöksenteossa. Asukkailla on mahdollista osallistua heitä koskevien asioiden valmisteluun ja ottaa kantaa esimerkiksi tuleviin remontteihin.

Asukkaiden ja Sivakan välinen yhteistyötoimikunta koostuu 6-12:sta yhdyshenkilöstä ja se käsittelee Sivakan koko asuntokantaa koskevia yhteishallintoasioita ja kehittää asukastoimintaa. Yhteistyötoimikunnan kokoonpanon tulee edustaa Sivakan kiinteistöjä kattavasti ja tasapuolisesti. Yhteistyötoimikunta kokoontuu Sivakan toimistolla vähintään kuusi kertaa vuodessa. Sivakka maksaa yhteistyötoimikunnan kokouksiin osallistumisesta yhtiön hallituksen hyväksymän kokouspalkkion.

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edustaa Sivakan asukkaita suhteessa yhtiöön ja koota yhteen asukkaiden kokousten ja asukastoimikuntien näkökannat. Yhteistyötoimikunta työskentelee asumiseen, asuntojen ylläpitoon ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Kokouksissa ei käsitellä yksittäisen kiinteistön asioita.

Yhteistyötoimikunta on lähiaikoina käsitellyt mm. vuokrasopimusuudistukseen liittyviä asioita sekä osallistunut saunavuorojen maksullisuuteen siirtymisen valmisteluun. Aiempina vuosina yhteistyötoimikunta on ottanut kantaa mm. yhtiön vuokrantasausjärjestelmään.

Yhteistyötoimikunnan jäsenenä saa tietoa koko Sivakan asuntokantaa koskevista asioista kuten kiinteistöhuollon kilpailutuksista jo niiden valmisteluvaiheessa.

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Yhdyshenkilöille lähetetyn sähköisen kyselyn kautta on mahdollista asettua ehdolle. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yhteistyötoimikunnan kokoonpano (12 jäsentä), jäsenet valitaan vaalimenettelyllä syksyn asukastoimijoiden tilaisuudessa. Äänioikeutettuja ovat kaikki paikalla olevat yhdyshenkilöt. Jos ehdokkaita on enintään 12, muodostetaan yhteistyötoimikunta heidän kanssaan.

Yhteistyötoimikunnan tehtävät

Yhteistyötoimikunnalla on oikeus osallistua:

1) yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokrausperiaatteiden laatimiseen ja laajemmin kuin korttelikohtaisessa käytössä olevien asukastilojen käytöstä päättämiseen;

2) Sivakan talousarvioesityksen, käyttövastikkeiden määritysesityksen, tasaus- ja jyvitysperusteiden sekä korjaustoimien valmisteluun;

3) pitkän ajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmien valmisteluun;

4) hoitojärjestelmän sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen;

5) vuokratalojen ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta solmittavien sopimusten valmisteluun;

6) sellaisten perusparannusten ja uudistusten, joilla kiinteistöt ja rakennukset saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia, valmisteluun;

7) asumiseen liittyvien palvelujen hankinnan valmisteluun; sekä

8) vuokratalojen luovutusta, purkamista tai käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista koskevien toimien valmisteluun ja neuvotteluihin vuokrataloyhteisön päätöksenteon jälkeen.

Sivakka tiedottaa yhteistyötoimikunnalle tulevista vuokrataloihin ja asumiseen liittyvien hankintojen kilpailutuksista ja varaa yhteistyötoimikunnalle mahdollisuuden esittää huomionsa niihin.

Yhteistyöelin voi tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausunnon edellä mainituissa ja muissa vuokrataloyhteisössä asumiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyöelin voi tehdä esityksiä vuokrataloyhteisölle, jonka tulee vastata esityksiin kohtuullisessa ajassa ja ilmoittaa asioiden edistymisestä.

Sivakka antaa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 c §:ssä tarkoitetun jälkilaskelman yhteistyötoimikunnalle.

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja

Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu kutsua koolle yhteistyötoimikunnan kokoukset ja toimia niiden puheenjohtajana, sekä osallistua asukasiltoihin Sivakan kiinteistöissä. Puheenjohtajalta edellytetään aktiivista yhteydenpitoa yhteistyötoimikunnan jäsenten sekä Sivakan edustajien kanssa. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajalle maksetaan tehtävästä Sivakan hallituksen hyväksymä palkkio.

Asukkaiden oikeus valvoa Sivakan talouden ja hallinnon hoitoa

Yhteistyötoimikunnalla on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa. Valvojalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus ja kokemus kuin tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Valvojan toimikausi on sama kuin vuokrataloyhteisön tilintarkastajan toimikausi. Valvojan on annettava kertomuksensa tehtävänsä suorittamisesta valitsijalleen. Kertomus on annettava tiedoksi myös vuokrataloyhteisölle.

Valvojalla on sama oikeus saada tietoja valvomansa vuokrataloyhteisön tai vuokranmääritysyksikön taloudesta ja hallinnosta kuin vuokrataloyhteisön tilintarkastajalla. Valvojan salassapitovelvollisuuteen ja vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan, mitä yhteisön tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta ja vahingonkorvausvastuusta säädetään.

Mikäli kiinnostuit yhteistyötoimikunnasta, voit kysyä lisätietoa seuraavista kanavista:

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja: Mika Kauppinen puh. 044 710 8236 tai mika.kauppinen@sivakka.fi

Sivakan asukastoiminnan sähköpostiosoite: asukastoiminta@sivakka.fi

Voit asettua ehdolle alla olevan lomakkeen kautta. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yhteistyötoimikunnan kokoonpano (12 jäsentä), jäsenet valitaan vaalimenettelyllä syksyn asukastoimijoiden tilaisuudessa. Äänioikeus on kiinteistön yhdellä yhdyshenkilöllä. Tässä tapauksessa ehdokkaiden tiedot jaetaan asukastoimikunnille uutiskirjeen kautta syksyn tilaisuutta varten.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi yhteistyötoimikuntaan

 • Max. tiedoston koko: 256 MB.
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Haku
UKK