Sivakka uusii kaikki vuokrasopimukset (päivitetty 14.7.2022)

Sivakka renews all tenancy agreements

Miksi sopimukset uusitaan

Asukkaat halutaan yhdenvertaiseen asemaan. Voimassa olevista vuokrasopimuksista vanhimmat ovat lähes 50-vuotiaita. Kaikki voimassa olevat sopimukset eivät ole tämän päivän lainsäädännön ja tekniikan mukaisia. Erilaisten sopimusten hallinnointi on joissain tilanteissa hankalaa ja aiheuttaa turhia kustannuksia ja asiakastilanteissa hankaluuksia.

Kaikissa sopimuksissa ei ole huomioitu esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja, huoneistoissa ja kiinteistöissä tehtävää mittarointia, siitä syntyvän datan käyttöoikeuksia sekä tietosuoja-asetusta. Energiadirektiivi edellyttää esimerkiksi veden kulutuksen mukaiseen laskutukseen siirtymistä ja Suomi halutaan savuttomaksi 2030.

Sivakka on myös luopumassa vakuudesta. Asukkaat pääsevät tasa-arvoiseen asemaan ja vanhat vakuudet palautetaan muutoksen myötä. Lyhytaikainen majoitustoiminta halutaan kieltää, koska Sivakan vuokraamat asunnot on tarkoitettu asuntoja hakeneen ruokakunnan asunnoksi, eikä liiketoimintaan.

Miten sopimukset uusitaan

Sopimukset uusitaan neuvottelumenettelyllä. Uudet sopimukset lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti. Jotta sähköinen allekirjoitus onnistuu mahdollisimman monelta, tulee asiakkaan yhteystietojen MunSivakassa olla ajan tasalla.

Mikäli sopimusuudistus hoidetaan paperisilla sopimuksilla, vuokralaisille jaetaan uudet sopimukset kohteittain puolta vuotta ennen uusien sopimusehtojen voimaantuloa. Kirjeessä on mukana yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka menetellä.

Uudet vuokrasopimuksen ehdot tulevat voimaan 1.3.2023.

Kolmessa kotikuntoon -remontoidussa/remontoitavassa kohteessa otetaan vesilaskutus käyttöön 1.1.2023 alkaen. Näissä kiinteistöissä uudet ehdot astuvat voimaan samalla kuin vesilaskutus. Uudet sopimusehdot astuvat voimaan 1.1.2023 kiinteistöissä, jotka sijaitsevat osoitteissa Paalikatu 6, Repolantie 18 ja Vasamatie 10, muissa kiinteistöissä uudet ehdot tulevat voimaan 1.3.2023. 

Uutta sopimusta ei tehdä uudestaan tietojärjestelmään, joka aiheuttaa haasteen sopimusasian sähköisesti hoitamiseen. Uuden sopimuksen tekeminen tietojärjestelmään muuttaisi sopimuksen alkamispäivän ja vuokranmaksun viitenumeron. Tähän ei ryhdytä, koska asiakkaalle se tarkoittaisi sitä, että asukasetujärjestelmän asumisaika lähdettäisiin laskemaan alusta ja esimerkiksi pankin kanssa tehdyt suoramaksusopimukset tulisi uusia. Lisäksi irtisanomisaika vuokranantajan puolelta lyhenisi aluksi.

Kaikki uudet vakuudettomat vuokrasopimukset allekirjoitetaan päivitetyillä vuokrasopimusehdoilla. Neuvottelumenettely koskee jo voimassa olevia vuokrasopimuksia.

Mikä muuttuu

Vesilaskutus

Veden kulutuksen mukaiseen laskutukseen siirrytään, kun kohteita remontoidaan ja mittareita asennetaan. Asumiskulut eivät keskimääräisesti vettä kuluttavalla muutu, koska vuokraa alennetaan vesilaskutukseen siirryttäessä keskimääräisen vedenkulutuksen verran. Mikäli kuluttaa vettä vähän, voi säästää asumiskuluissa.

Ensimmäisenä vesilaskutukseen siirrytään kohteissa, joissa on valmius huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen. Myöhemmin vesilaskutukseen siirtyvien kohteiden asukkaille ilmoitetaan muutoksesta kahta kuukautta ennen sen voimaantuloa. Siitä, miten vesilaskutus käytännössä hoidetaan, tiedotetaan järjestelmien varmistuttua tarkemmin. Vesilaskutus hoidetaan omalla laskullaan, eikä sitä voida tämänhetkisen tiedon perusteella laskuttaa vuokran maksun yhteydessä, koska laskulle ei saada kulutusmäärää siten, että asukas sen voisi tarkistaa.

Tupakointi

Tupakointi on jatkossa sallittua vain erikseen merkityillä tupakkapaikoilla. Kaikkiin kohteisiin sellaista ei käytännön syistä voida järjestää. Tupakointipaikkaa ei voida laittaa ahtaille tonteille, jottei savu kantaudu ilmastointiin tai sisätiloihin. Ohjeistus koskee myös sähkösavukkeita. Sivakan hallitus on ottanut strategiseksi tavoitteeksi savuttomuuden vuoteen 2030 valtionvallan tavoitteen mukaisesti.

 

Vakuus

Uudistuksen myötä vuokralaisilta ei enää peritä vakuutta. Niille vuokralaisille, joilla on nykyisessä vuokrasopimuksessa itse maksettu vakuus tai vakuus on myönnetty rahana sosiaalitoimesta ilman takaisin perintäpäätöstä, vakuusraha palautetaan uusien ehtojen tultua voimaan 1.3.2023. Sivakka kerää asukkailta tilinumeron vakuuden palautusta varten. Sähköisesti vuokrasopimuksen allekirjoittavilta tilinumerot kerätään myöhemmin loppuvuonna syyskuusta lähtien. Paperisen sopimuksen allekirjoittajilta on jo kerätty tilinumeroita, mutta vakuuden palautuksen aikatauluun tällä ei ole vaikutusta. Maksetun vakuuden määrän voi tarkistaa MunSivakka -palvelusta. Palautusten ajankohtaa voi seurata alkuvuodesta 2023 Sivakan kotisivuille tulevasta kiinteistöjen listasta.

Vakuuksia ei peritä enää kokonaan uusien vuokrasopimusten osalta, jotka sisältävät päivitetyt sopimusehdot (noin 15.6.2022 jälkeen alkavat uudet vuokrasopimukset). Määräaikaisten sopimusten osalta vakuudet ovat voimassa sopimuksen keston mukaan.

Sopimusmuutoksen vaikutus asumistukeen

Sivakka on käynyt Kelan kanssa vuoropuhelua uudistuksen vaikutuksesta asumistukeen. Kela hyväksyy asumistuen perusteena korkeintaan 19 € /hlö/ kk vesilaskun määränä. Korkeintaan 50 euron muutoksia asumismenoissa ei tarvitse erikseen ilmoittaa, vaan tilanne huomioidaan asumistuen vuosittaisessa tarkastuksessa. Jos Sivakan vuokralainen on oikeutettu toimeentulotukeen muutoksen toteutuessa, tulee hänen ilmoittaa asumiskustannusten muutos kuukausittain. Toimeentulotuessa kohtuullinen ja huomioitava vesimaksu on korkeintaan 22,80 €/kk/hlö.

Vuokratarkistuksen peruste

Sopimukseen tulee vuokrantarkistusta koskien kaksi eri kohtaa.

A) kohta on voimassa kohteissa, joissa ARA-rajoitukset ovat voimassa

B) kohta tulee voimaan, kun kohde vapautuu rajoituksista. Rajoituksista vapautumispäivä kirjataan sopimukseen niissä kohteissa, joita se koskee.
Vapaarahoitteisissa kohteissa noudatetaan aina kohtaa B.

Määräaikaistarkastukset

Sivakan kohteissa on tehty määräaikaistarkastuksia yli kaksikymmentä vuotta. Kaikki asunnot tarkastetaan kahden vuoden välein ja pienet nopeasti korjattavat viat voidaan hoitaa kuntoon jo tarkastuksen aikana. Tavoitteena on ennaltaehkäistä isoja vaurioita ja kuulla mahdollisesti paikalla olevalta asukkaalta palautetta asunnon teknisestä tilanteesta. Menettelystä on sovittu Sivakan asukastoimintaorganisaation kanssa ja se on havaittu hyväksi tavaksi pitää huolta asuttujen asuntojen kunnosta. Muutoksen yhteydessä määräaikaistarkastukset tulevat sopimusehdoksi.

Muuttopäivä sopimuksen päättyessä

Jatkossa kaikilla irtisanotuilla muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä ja avaimet tulee palauttaa avainhallintaa hoitavalle taholle sopimuksen päättymispäivänä klo 21 mennessä. Sivakka tulee siirtymään kaikkien kohteiden osalta (poikkeuksena Yli-Ii ja Ylikiiminki) avainautomaatteihin, jotka mahdollistavat avainten noudot ja palautukset toimistoaikojen ulkopuolella. Henkilökohtainen asiointimahdollisuus säilyy toimistoaikoina. Vuokralainen saa ohjeen avainpalautukseen irtisanoessaan vuokrasopimuksensa. Uusi käytäntö selkeyttää etenkin viikonlopuille sattuvia muuttoja.

Airbnb ja huoneistohotellitoiminnan kielto

Nykyisissä sopimuksissa on kielletty huoneiston luovuttaminen edelleen ilman vuokranantajan lupaa, mutta uusissa sopimuksissa kohtaa vielä tarkennetaan. Sivakan asunnot on tarkoitettu asuntoa alun perin hakeneen ruokakunnan käyttöön asumistarkoituksessa, eikä majoitusliiketoimintaan. ARAn tulkinnan mukaan huoneenvuokralaki ei anna oikeutta Airbnb:n kaltaiseen vuokraukseen.

Tietosuoja

Uudessa vuokrasopimuksessa sovitaan erikseen, että asiakas suostuu henkilötietojen tallentamisen Sivakan tietojärjestelmiin omalta osaltaan ja alaikäisiä lapsiaan koskien. Tietoja säilytetään ja käytetään kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen mukaan ja voimassa oleva tietosuojalauseke löytyy Sivakan kotisivuilta. Samassa yhteydessä sovitaan myös älylukkojen keräämän datan keräämisestä. Lisäksi sovitaan siitä, että kiinteistön kulutustietoja seuraavia järjestelmiä käytetään kiinteistön ja huoneistojen kunnon hoitoon, valvontaan sekä mahdollisiin tutkimuksiin ilman, että tietoja yhdistetään yksittäiseen henkilöön.

Huoneistotyypin päivitys

Osassa kohteissa päivitetään huoneistotyyppejä vastamaan tämän päivän käytäntöjä. Aiemmin tupakeittiöksi nimitetyt tilat ovat nykykäytännön mukaan useimmiten keittiötiloja. Muutoksella ei ole merkitystä asiakkaalle vaan se helpottaa tilastointia ja yhtenäistää huoneistonimikkeitä.

Asukastoimijoille esiteltiin sopimusuudistusta Lasaretin tilaisuudessa

Sivakan asukastoimijat kokoontuivat Lasaretissa, joissa heille esiteltiin muun muassa vuokrasopimusuudistusta. Oheiselta videoklipiltä voi katsoa esityksen vuokrasopimuksen uudistuksesta.

 

Artikkelin tietoja päivitetään sopimusuudistuksen edistyessä 

 

 

Haku
UKK